Styret

Styret i Nord-Norges Skogsmannsforbund og for Bokfondet

Styret for  2018-2021

 • Tor-Håvard Sund, Alta (Leder)    Vara – Søren Karlstrøm
 • Helge Molvik, Vadsø             Vara – Jørn Monsen
 • Ole Andre Hestmo     Vara – Oddleif Nordsletta

Valgnemd

 • Ørnulf Kibsgaard, Søren Karlstrøm og Gunnar Kvaal

Revisor

 • Brynjar Jørgensen for styret.

Boknemnd

 • Ørnulf Kibsgaard, leder, Nordland
 • Terje Dahl, Troms
 • Søren Karlstrøm
 • Knut Skorpen, vara

Revisor boknemnd

 • Gisle Skaret, Mosjøen

Regnskapsfører boknemnd

 • Gerd Grindstad, Helgeland Skogselskap, Mosjøen

Styrets oppgaver

Styret leder forbundet, planlegger og arrangerer møter og utferder og sammenkaller årsmøtet som fortrinnvis legges til en utferd. Utferdene skal i alminnelighet ambulere mellom de tre nordligste fylker, og søkes avholdt hvert 3. år.

Medlemskontigent settes til kr 300,- pr person, for perioden fram til neste årsmøte.Betales inn på konto nr: 0531.11.35904

Bokfondet – Nord-Norges Skogsmannsforbund

I 1987 og 1990 utgav forbundet ”Skogbruk i Nord-Norge -streiftog
gjennom historien” hvor flere forfattere medvirket. Antall sider 504.
Boka kom ut i 1987 i et opplag på 2000 ekspl. og i 1990 i 1000 ekspl.
Ved salg av disse bøkene er det opparbeidet en del midler som kan brukes til
å støtte utgivelsen av opplysningsmateriell, bøker og lignende og som synliggjør
skogbruk i Nord-Norge, samt finansiering av kostnader vedrørende
”Nord-Norges Skogsmann”.

Fondet forvaltes av et styre som velges av årsmøtet.

Vedtekt for forvalting av fondet’s midler ble vedtatt på årsmøtet 11. august 1999.

Søknad om midler til prosjekt som går inn under vedtektene sendes formannen.