Medlem

§3 Medlemmer

Som medlemmer opptar forbundet skog – og utmarksfunksjonærer med skogbruksutdanning som er ansatt i offentlig eller privat tjeneste i Nord-Norge. Pensjonister fra slike stillinger kan også være medlemmer.

Medlemmer

Medlemstallet har gått noe opp og ned gjennom årene. Pr 10. august 2008 har 54 personer betalt medlemskontigenten som nå utgjør kr 200,00 for årene 2005-2008. Flere bør være medlem av Nord-Norges Skogsmannsforbund !! Ny medlemsliste vil bli utarbeidet.

Medlemskontigenten betales inn på konto nr: 0531.11.35904