Årsmelding

Nord-Norges Skogsmannsforbund 2005-2008

Styret

Etter valgene på årsmøtet 17.08.2005 ble Ørnulf Kibsgaard (leder), Ivar Asbjørn Lervåg og Halvar Gaustad valgt. Da Lervåg flyttet fra Mosjøen gikk Arild Tokle inn i styret i hans sted.

Det er holdt 5 styremøter.

Årsmøtet 2008

Arbeidet med å få til årsmøtet og øvrig fagarrangement har tatt mye tid.

Tidlig ble det bestemt at arrangementet skulle legges til Storjord i Saltdal. Her var det første årsmøtet i 1919. For gjennomføring av arrangementet har vi mottatt økonomisk støtte fra Landbruksdepartementet, Statskog SF, Helgeland Skogselskap, Salten Skogselskap og Fylkesmannen i Nordland (rentemidler). Stor takk til disse!

Orientering om møtet ble først sendt ut pr email høsten 2007 . Senere ble dette gjentatt.

Pensjonistene ble tilskrevet første gang 5.mai i 2008 om arrangementet. Ellers ble hjemmesida brukt.

Medlemmer

Medlemstallet har gått noe opp og ned gjennom årene. Pr 10. august 2008 har 54 personer betalt medlemskontigenten som nå utgjør kr 200,00 for årene 2005-2008.

Flere bør være medlem av Nord-Norges Skogsmannsforbund !!

Ny medlemsliste vil bli utarbeidet.

Vedtekter

På årsmøtet i Målselv 17.08.2005 var nye vedtekter oppe til behandling. Vedtektsforslaget ble vedtatt unntatt for §1 og §3 som ble utsatt til årets møte.

Disse er sendt ut til høring på nytt uten innkomne merknader til det tidligere foreslåtte.

Hjemmesida

Styret besluttet å få laget hjemmeside: www.skogsmannsforbundet.com

Denne kom på plass 1. juli 2007 med ”domene” fra SyseData. Sentral i dette arbeidet var/er Olav H. Otervik, Mosjøen sammen med lederen.

Dette er en svært viktig sak som må følges opp framover.

Ellers er også Nord-Norges Skogsmannsforbund omtalt blant annet på nettsidene i ”Wikipedia”.

Andre initiativ

I årsmeldingsperioden er det gjort henvendelse til nord-norske stortingsrepresentanter om det lave nivået på statsmidler til skogbruket i budsjettåret 2007.

Det er gjort henvendelse til statsråd Riis-Johansen og Norsk Skogmuseum om markering av den offentlige skogadministrasjonens 150 års jubileum, 1857-2007, og 1860-2010.

Dessuten er det gjort henvendelse om Eidsvold Værks Skogpris for 2007 til Torgeir Fryjordet.

I samband med at Axel O.C. Hagemanns 150-årsjubileum er det gjort henvendelse til Statskog,Saltdal kommune og Finnmark Skogselskap om markering.

Axel O.C. Hagemann var skogvokter,forstassistent, skogforvalter og skoginspektør for Nord-Norge samt en betydelig skribentsom satte Nord-Norge på kartet på landsbasis og ellers.

Hagemann var også på Stortinget.

Lederen har vært tilstede på ”Skogvokterdagene” i 2006 og 2007 hvor det begge år var vesentlige skoglige markeringer samt ved avdukinga av relieffet i Alta den 8.mars over Axel O. C. Hagemann.

Til årsmøte er også diplom ”Nord-Norges Skogsmann” laget samt minnekrus for arrangementet.

Boknemda Boknemda har lagt fram egen rapport og regnskap for perioden 2005-2008.

Økonomi

Økonomien i forbundet er bra. Dette skyldes ytre tilskudd og mye uegennyttig arbeid utført gjennom mange år for Nord-Norges Skogsmannsforbundet av forbundets medlemmer.Se regnskapene.

Framtid

Styret ser det som svært vesentlig at det arbeides utadvent og godt i forbundet. Det er viktig at denne frie organisasjon benyttes til å på påvirke til beste for skogen og godt skogbruk i Nord-Norge.Den enkelte medlem bør kjenne ansvar for gode innspill om skoglige forhold til forbundet.

Ørnulf Kibsgaard (leder), Halvar Gaustad og Arild Tokle