Styret

Styret i Nord-Norges Skogsmannsforbund og for Bokfondet

Styret for  2022-2025

  • Trude Hagen (leder)    Vara – Inge Fredheim
  • Brynjar Jørgensen       Vara – Frode Løwø
  • Ann Hege Hanstad      Vara – Dag Funderud

Valgkomite

  • Gerd Bente Jakobsen
  • Steinar Alm
  • Tor Håvard Sund

Boknemnd

  • Ørnulf Kibsgaard, leder, Nordland
  • Helge Molvig, Finnmark
  • Trude Hagen, Troms

Styrets oppgaver

Styret leder forbundet, planlegger og arrangerer møter og utferder og sammenkaller årsmøtet som fortrinnvis legges til en utferd. Utferdene skal i alminnelighet ambulere mellom de tre nordligste fylker, og søkes avholdt hvert 3. år.

Medlemskontigent settes til kr 400,- pr person, for perioden fram til neste årsmøte. Betales inn på konto nr: 0531.11.35904

Bokfondet – Nord-Norges Skogsmannsforbund

I 1987 og 1990 utgav forbundet ”Skogbruk i Nord-Norge -streiftog
gjennom historien” hvor flere forfattere medvirket. Antall sider 504.
Boka kom ut i 1987 i et opplag på 2000 ekspl. og i 1990 i 1000 ekspl.
Ved salg av disse bøkene er det opparbeidet en del midler som kan brukes til
å støtte utgivelsen av opplysningsmateriell, bøker og lignende og som synliggjør
skogbruk i Nord-Norge, samt finansiering av kostnader vedrørende
”Nord-Norges Skogsmann”.

Fondet forvaltes av boknemnda som velges av årsmøtet.

Vedtekt for forvalting av fondet’s midler ble vedtatt på årsmøtet 11. august 1999.

Søknad om midler til prosjekt som går inn under vedtektene sendes formannen.