Vedtekter for Nord-Norges Skogsmannsforbund

Stiftet 19. mars 1912
Vedtatt 27.03.1957
Sist endret på årsmøtet 21.08.2008

§1 Formål
Forbundets navn er “Nord-Norges Skogsmannsforbund” med formål å samle skogbruksutdannede funksjonærer i Nord-Norge om felles interesser og faglige utfordringer for skogbruket i landsdelen.

§2 Styret
Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. De velges på årsmøtet for tre år av gangen. Lederen velges særskilt. Styret utpeker kasserer og sekretær.

§3 Medlemmer
Som medlemmer opptar forbundet skog – og utmarksfunksjonærer med skogbruksutdanning som er ansatt i offentlig eller privat tjeneste i Nord-Norge. Pensjonister fra slike stillinger kan også være medlemmer.

§4 Styrets oppgaver
Styret leder forbundet, planlegger og arrangerer møter og utferder og sammenkaller årsmøte som fortrinnsvis legges til en utferd. Utferdene skal i alminnelighet ambulere mellom de tre nordligste fylker og søkes avholdt hvert 3. år.

§5 Møter
Styret har møter så ofte det finner det nødvendig. Det er vedtaksført om bare to er til stede og disse er enige.

§6 Årsmøte
På årsmøte behandles:
A. Årsmelding.
B: Revidert regnskap for forbundets drift.
C: Valg av styre, revisor og valgkomité med varamedlemmer.
D: Kontingent.
E: Saker som ønskes forelagt årsmøtet. Disse må være styret i hende innen 2 måneder før årsmøtet.
F: Saker i henhold til § 7.

§7 Fond, nemnder og utvalg
Årsmøtet behandler vedtekter, årsmelding, regnskap og valg m.m. til fond, nemnder og utvalg der dette framgår av vedtektene til disse, og dersom årsmøtet i forbundet har vedtatt ei slik ordning.

§8 Ærestittel
Styret kan vedta å gi ærestittelen “Nord-Norges Skogsmann” til fortjente personer.

§9 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 3 mnd før årsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall.

§10 Oppløsning
Forslag til oppløsning av forbundet legges fram for årsmøtet. I fall forslaget oppnår 2/3 flertall, skal det forelegges neste ordinære årsmøte til endelig vedtak med minimum 2/3 flertall.

Blir forbundet oppløst skal eventuelle midler tilfalle likt på de ”Nord-Norske Skogselskap”.

Midlene opprettes som fond og skal brukes til skoglige tiltak i Nord-Norge i henhold til forbundets formål.